De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst stelt zich voor:

Chris de Visser

De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst speelt een belangrijke rol in de transitie van de huidige landbouw naar een landbouw die productief, regeneratief en veerkrachtig is. De deelnemers adviseren Boerderij van de Toekomst en toetsen de voortgang van de doelstellingen.

Chris de Visser is Business Unit Manager van Open Teelten, onderdeel van Wageningen University & Research. Open Teelten werkt aan de innovatie- en kennisontwikkeling in de sectoren akkerbouw, groene ruimte, vollegrondsgroente en bomen en fruit. Het uitgangspunt? De boer en het boerenbedrijf en de rol hiervan in ons voedselsysteem.

Wat is de grootste uitdaging van de landbouw?

"Er is een andere kijk op teelten nodig om het verschil te kunnen maken. We gaan het niet redden op grote percelen met monocultuur. We moeten naar een systeem dat minder schadelijke emissies naar bodem, lucht en water uitstoot en de biodiversiteit vergroot. Het is de uitdaging hoe we dat nieuwe systeem gaan vormgeven en realiseren. Die aanpak moet uiteindelijk natuurlijk voor de boer een goed verdienmodel opleveren."

Wat is volgens u de rol van Boerderij van de Toekomst?

"Ik verwacht dat Boerderij van de Toekomst een rol speelt in die transitie en boeren ondersteunt om de omslag naar een nieuw systeem te maken. Denk aan de ontwikkeling van nieuwe teelttechnieken en het uitleggen waarom die belangrijk zijn. Boerderij van de Toekomst zet alternatieven in voor chemische bestrijdingsmiddelen en er wordt gewerkt met groenbemesters. Dat is vriendelijk voor allerlei nuttige insecten. Daarnaast is rijpadenmechanisatie een belangrijk thema. Het is al gelukt om met een 3.15 meter trekker en oogstmachine aardappelen en uien te oogsten vanaf de strokenteeltrijpaden. Wij investeren als Open Teelten hierin."

Wat moet er nog meer gebeuren op Boerderij van de Toekomst?

"Het is belangrijk om het gewas op plantniveau te bekijken en bijvoorbeeld rassen te ontwikkelen met een hoge resistentie tegen ziekten en plagen. Daarnaast moet er worden geïnnoveerd op bedrijfs- en landschapsniveau. Zo kan er nog een slag worden gemaakt wat betreft robotisering en kan het bermbeheer worden verbeterd om de biodiversiteit te vergroten. De resultaten die worden geboekt zouden wellicht meer aan bod moeten komen tijdens de vergaderingen van de programmaraad, omdat ik denk dat resultaten de best denkbare pleitbezorger voor een nieuw systeem kunnen zijn."

De estafettevraag

Gert Sikken van Royal Cosun kwam in de vorige editie aan het woord en heeft deze vraag voor u: "Hoe kan Boerderij van de Toekomst ook oplossingen bieden voor de boeren van nu en morgen? Want ook die problemen moeten worden aangepakt."

"Persoonlijk denk ik dat de problemen van nu aangepakt worden in allerlei onderzoek dat momenteel plaatsvindt bij ons, bij het IRS en bij andere kennisinstellingen. Boerderij van de Toekomst moet gaan over het vormgeven van het bedrijf van de toekomst en moet dus bewust laten zien wat straks mogelijk is. Het moet uitdagend zijn en mag best wel een beetje schuren. Toch zitten er veel elementen in Boerderij van de Toekomst die ook nu al toegepast worden door veel boeren. Denk aan groenbemesters om de levende bodem te voeden en niet kerende grondbewerking. Dat is niet zo gek omdat die elementen ook uit eerder onderzoek al als perspectiefvol naar voren zijn gekomen. Boerderij van de Toekomst voegt al die elementen samen in een nieuw systeem dat de boer in staat moet stellen de uitdagingen van de toekomst met succes aan te kunnen gaan."