De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst stelt zich voor:

Derk Rademaker

De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst speelt een belangrijke rol in de transitie van de huidige landbouw naar een landbouw die productief, regeneratief en veerkrachtig is. De deelnemers adviseren Boerderij van de Toekomst en toetsen de voortgang van de doelstellingen.

Derk Rademaker is directielid van Delphy, een kennisbedrijf voor partners in de plantaardige sectoren, wereldwijd. Hij is lid van de programmaraad van Boerderij van de Toekomst.

Wat is de grootste uitdaging van de landbouw?

"De landbouw staat voor een grote verduurzamingsopgave. Landbouwers moeten omgaan met klimaatverandering: de stijging van de temperatuur, drogere zomers en veel nattere winters. Met respect voor de natuur en minder emissies. Een meer duurzame manier van werken moet boeren natuurlijk wel een gezonde toekomst bieden en genoeg opbrengen. Dat is de grootste uitdaging van de landbouw."

Wat verwacht je van Boerderij van de Toekomst?

"Boerderij van de Toekomst werkt aan innovatieve ideeën en oplossingen, met inzet van technologie en andere manieren van telen op weg naar een meer duurzame manier van boeren in de toekomst. Boerderij van de Toekomst heeft bijvoorbeeld oog voor kringlooplandbouw en het mechanisch bestrijden van onkruid. Uiteindelijk zullen de biologische en gangbare landbouw steeds meer naar elkaar toe groeien."

De estafettevraag

Piet Boer, Heemraad bij Waterschap Zuiderzeeland, kwam in de vorige nieuwsbrief aan het woord. Hij heeft de volgende vraag voor jou: "Knelpunt bij innovatie is vaak de verspreiding van onderzoekkennis naar de praktijk. Hoe kan Delphy bijdragen aan de overdracht van de kennis die wordt opgedaan op Boerderij van de Toekomst naar de agrarische sector?"

"Als toetsing en vertaling naar de praktijk een belangrijke pijler wordt binnen Boerderij van de Toekomst, kunnen wij dat mee oppakken. Want we staan met de voeten in de klei en in de kas. We begrijpen dus heel goed voor welke uitdagingen landbouwers staan. Een onderdeel van onze contacten in het netwerk is het organiseren van bijeenkomsten waarin we kennis overdragen aan groepen boeren. Daarnaast geven we landbouwers in de praktijk advies over nieuwe manieren van telen, zoals precisielandbouw. We kunnen innovaties ook toetsen bij boeren waar we mee samenwerken. Het zou heel mooi zijn als de leden van de programmaraad niet alleen advies geven, maar echt actief gaan participeren in Boerderij van de Toekomst."

Welke vraag heb je voor Jetze Kempenaar van Stichting Future Food Production? Hij komt in de volgende nieuwsbrief aan het woord.

"Het doel van de stichting Future Food Production is om kansrijke, innovatieve initiatieven in de agrosector in Flevoland vooruit te helpen. Hoe kunnen de stichting Future Food Production en Boerderij van Toekomst elkaar versterken?"