De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst stelt zich voor:

Jan-Nico Appelman

De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst speelt een belangrijke rol in de transitie van de huidige landbouw naar een landbouw die productief, regeneratief en veerkrachtig is. De deelnemers adviseren Boerderij van de Toekomst en toetsen de voortgang van de doelstellingen.

In deze uitgave vertelt Jan-Nico Appelman, gedeputeerde namens het CDA in de provincie Flevoland, over de boost die Boerderij van de Toekomst aan het landbouwimago van Flevoland kan geven.

Wat is de grootste uitdaging van de landbouw?

“Het DNA van Flevoland is landbouw en voedsel: het landschap bestaat voor een groot gedeelte uit akkerbouw en veeteelt. Flevoland heeft een traditie van een hoogproductieve en kennisintensieve landbouw. Om dit vol te houden is er een andere productiemodel en een verdienmodel voor de landbouw nodig. De boerderij moet letterlijk opnieuw uitgevonden worden.”

“Een andere uitdaging is het debat over het gebruik van ruimte. Verstedelijking doet een beroep op de ruimte. Denk aan de woningbouwopgave in Flevoland. Het is de uitdaging om landbouw op de goede plekken te behouden.”

Wat verwachten jullie van Boerderij van de Toekomst?

“Boerderij van de Toekomst is een inspiratiebron: een nieuwe manier van kijken naar de landbouw samen met boeren en ketenpartners. Boerderij van de Toekomst zoekt oplossingen op het gebied van kringlooplandbouw. Er is aandacht voor water-, klimaat- en bodemvraagstukken in samenhang met een reëel toekomstperspectief (verdienmodel) voor boeren. Boerderij van de Toekomst is een kraamkamer voor innovaties en biedt uitzicht op handelingsperspectief. Op de akker kruipen bijvoorbeeld al oogstrobots rond, dat vind ik erg inspirerend!”

“Boerderij van de Toekomst kan het landbouwimago van Flevoland een boost geven en economie naar de regio halen. We hopen dat ondernemers hun nieuwe producten in onze provincie ontwikkelen en dat bedrijven zich hier vestigen. Boerderij van de Toekomst lokt innovaties uit. De start-ups die zich hiermee bezig houden willen we graag naar Flevoland halen en aan Boerderij van de Toekomst koppelen. Denk aan ontwikkelaars van robots en data-gedreven oplossingen voor de landbouw. Het hoge kennisniveau onder agrarische ondernemers in combinatie met de kennisinstellingen in Flevoland zet onze provincie nationaal en internationaal op de kaart. Flevoland als Silicon Valley van de landbouw.”

De estafettevraag

Als estafettevraag heeft Dirk-Jan Beuling de volgende vraag voor u: "Hoe kan het verdienmodel voor akkerbouwers worden ingericht? Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat zij voldoende worden beloond voor het frietje dat is geproduceerd via strokenteelt (en hoe houd je het frietje betaalbaar voor de consument)?"

“Dat is de kernvraag! Door afspraken te maken met de hele keten. Een voorbeeld: hier in Flevoland experimenteren we met een collectief teeltplan. Alle ketenpartijen staan een deel van de winstmarge af aan de producent als hij aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoet. Als de boer moet veranderen moet de hele keten veranderen. Ook GLB-middelen (subsidie) spelen hierin een rol. Ik vind het essentieel dat we vanuit Boerderij van de Toekomst uiteindelijk met een heel concreet antwoord komen op deze vraag.”

In de volgende uitgave komt Piet Boer aan het woord (Waterschap Zuiderzeeland). Welke vraag heeft u voor hem?

“Voor precisielandbouw is veilig en schoon water nodig. Welke rol kan Boerderij van de Toekomst spelen in het gebruik van veilig water?”