De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst stelt zich voor:

Jetze Kempenaar

De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst speelt een belangrijke rol in de transitie van de huidige landbouw naar een landbouw die productief, regeneratief en veerkrachtig is. De deelnemers adviseren Boerderij van de Toekomst en toetsen de voortgang van de doelstellingen.

Jetze Kempenaar is voorzitter van de Stichting Future Food Production. Deze stichting maakt het Flevolandse ondernemers mogelijk om sneller te innoveren in de open teelten op het snijvlak van agro en techniek. ‘We brengen innovaties samen in een proeftuin.’

Wat is de grootste uitdaging van de landbouw?

"Iedereen weet dat we onze landbouw anders en duurzaam moeten inrichten. We moeten beter voor onze grond zorgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest verminderen. Het is de vraag hoe we die draai gaan maken, want het is belangrijk dat de boer er een goede boterham aan kan blijven verdienen. Dat houdt in dat de consument of de overheid bereid moet zijn om meer voor producten te betalen. Het is onze taak om de consument meer te betrekken bij wat we doen en aan boeren te laten zien wat er mogelijk is."

"Op onze Akker van de Toekomst kunnen mensen bijvoorbeeld zien hoe strokenteelt werkt: Elke individuele strook bestaat uit drie bedden van 3.15 meter breed en hierop staat één gewas zoals pootaardappelen of een mengteelt van bijvoorbeeld haver en lupine. Na 5 gewassen komt het eerste gewas weer terug. De diversiteit maakt gewassen weerbaarder. Zo kan een plaag minder snel overspringen naar de eerstvolgende strook waar hetzelfde gewas groeit. Hierdoor hebben we minder gewasbeschermingsmiddelen nodig."

Jullie laten op deze manier met de Akker van de Toekomst zien wat er mogelijk is. Wat verwacht je van de Boerderij van de Toekomst?

"De Boerderij van de Toekomst laat ook zien dat het anders kan: minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest, meer groenbemesting en gebruik van organische stoffen. Boeren kunnen onderdelen van de werkwijze van de Boerderij van de Toekomst of van onze Akker van de Toekomst adopteren. Denk aan onbereden beddenteelt waarbij een autonome werktuigdrager over de paadjes rijdt die om de teeltbedden heen liggen. Op deze manier blijft de grond losser. Planten kunnen beter wortelen en vinden gemakkelijker water en voeding. Zo kan langzaam een verandering op gang komen."

Wat is er nog meer nodig om een verandering op gang te brengen?

"We hebben iedereen nodig: de boeren, de overheid, de consument. En het is belangrijk dat we samenwerken om versnippering tegen te gaan. Het is niet efficiënt als allerlei verschillende partijen los van elkaar het wiel proberen uit te vinden. Maar misschien nog wel het allerbelangrijkst: We moeten de schop in de grond te steken. Verandering gebeurt op het land en niet alleen in vergaderruimtes. Geef verandering de tijd."

De estafettevraag

Derk Rademaker, van Delphy, kwam in de vorige editie aan het woord en heeft deze estafettevraag voor jou: "Het doel van Future Food Production is om kansrijke innovatieve initiatieven in de Flevolandse agrosector vooruit te helpen. Hoe kunnen de stichting en de Boerderij van de Toekomst elkaar versterken?"

"We hebben dezelfde uitgangspunten en we zijn altijd al bij elkaar betrokken geweest. Nu hebben we ons aan de programmaraad verbonden. Wij zijn met onze twee hectare relatief klein en kunnen snel de schop in de grond steken. De Boerderij van de Toekomst is een stuk groter. Het is interessant om onze resultaten met elkaar te vergelijken en informatie uit te wisselen. Welke gewassen werken bijvoorbeeld goed naast elkaar? Ook zullen we vaker machines uitlenen aan elkaar, zoals zelfrijdende robots die schoffelen."

Welke estafettevraag heb je voor Stefanie de Kool van Stichting Milieukeur. Zij komt in de volgende uitgave aan het woord.

"In het hele proces van verandering komt de consument nog niet genoeg aan bod. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de consument meer betrekken bij datgene waar we mee bezig zijn?"