De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst stelt zich voor:

Piet Boer

De Programmaraad van Boerderij van de Toekomst speelt een belangrijke rol in de transitie van de huidige landbouw naar een landbouw die productief, regeneratief en veerkrachtig is. De deelnemers adviseren Boerderij van de Toekomst en toetsen de voortgang van de doelstellingen.

Piet Boer is Heemraad bij Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Hier vallen alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen onder. ‘Het is onze taak om te zorgen voor veiligheid en voldoende en schoon water.’

Wat is de grootste uitdaging van de landbouw?

"De transitie naar een robuuste en volhoudbare kringlooplandbouw met een hoge opbrengst. Het gaat om een andere manier van telen waarbij landbouwers de bodem intact laten en de emissies naar het milieu flink verminderen. Hoe die landbouw er precies uit moet komen te zien? Dat is een zoektocht. Techniek kan helpen om efficiënt te werken en ziekten en plagen het hoofd te bieden, maar een bestaande structuur verander je niet zomaar. Boerderij van de Toekomst laat de sector en de consument zien wat er over vijf à tien jaar mogelijk is."

Wat verwacht je verder van de Boerderij van de Toekomst?

"Boerderij van de Toekomst helpt bij het ontwikkelen van de nodige technologie om de transitie mogelijk te maken. Het is een inspiratiebron voor akkerbouwers. Vanuit onze expertise denken we mee over veilig watergebruik. Dat is bijvoorbeeld nodig omdat er gewasbeschermingsmiddelen voorkomen in het oppervlaktewater."

"Water is de eerste behoefte van een plant. In het voorjaar en de zomer regent het niet altijd voldoende en soms komt er juist teveel water naar beneden. Er wordt dus meer van de bodem gevraagd. Landbouwers zullen in de toekomst water langer en beter moeten vasthouden in de bodem tot ze het weer nodig hebben. Wij stimuleren onderzoeken naar de beste manieren hiervoor. Zo loopt er een onderzoekstraject op Boerderij van de Toekomst met het ondergronds opslaan van water. We bekijken hoe landbouwers hier efficiënt gebruik van kunnen maken en de grote waterkanonnen om te beregenen achterwege kunnen laten. Ondergrondse irrigatie zou een oplossingsrichting kunnen zijn. Het is ook belangrijk om bodemverdichting tegen te gaan zodat het water door de grond kan dringen en de wortels voldoende water krijgen. Dat kan door de bodem op de juiste manier los te trekken na de oogst, maar beter zou zijn om verdichting te voorkomen door nieuwe technieken toe te passen. Als planten daardoor dieper kunnen wortelen hoef je minder te beregenen."

De estafettevraag

Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van het CDA, kwam in de vorige uitgave aan het woord en heeft deze vraag voor u: “Voor precisielandbouw is veilig en schoon water nodig. Welke rol kan Boerderij van de Toekomst spelen in het gebruik van veilig water?”

"Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor de vraag: wat is maatschappelijk verantwoord als het gaat om het beschikbaar houden van zoet water voor de landbouw? Er komt een moment dat er niet meer voldoende water beschikbaar is.  Boerderij van de Toekomst kan onderzoeken hoe water dichtbij de gewassen opgeslagen kan worden voor een betere garantie van de beschikbaarheid van zoet water."

U draagt het stokje over aan Derk Rademaker directeur kennis en ontwikkeling van Delphy (Worldwide Expertise for Food & Flowers). Hij komt in de volgende uitgave aan het woord. Welke vraag heeft u voor hem?

"De vraag is: Knelpunt bij innovatie is vaak de verspreiding van onderzoekskennis naar de praktijk. Hoe kan Delphy bijdragen aan de overdracht van de kennis die opgedaan wordt op Boerderij van de Toekomst naar de agrarische sector?"


Foto: Mark Horn