Kringlooplandbouw

Onze huidige manier van voedsel produceren loopt tegen ecologische, economische en maatschappelijke grenzen aan. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarom een visie ontwikkeld waarmee we de landbouw in Nederland weer toekomstbestendig kunnen maken. Die visie noemen we ‘kringlooplandbouw’.

De Boerderij van de Toekomst brengt kringlooplandbouw in de praktijk! Landbouw met een goede boterham voor de boer, zonder schade aan het milieu en mèt een positieve bijdrage aan onze leefomgeving.

Kringlooplandbouw op de Boerderij van de Toekomst moet leiden tot:

 • Een verbeterde sociaal-economische positie van boeren
 • Herstel en onderhoud van natuurlijke hulpbronnen (bodem, water, biodiversiteit)
 • Een klimaatrobuust productiesysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte
 • Weerbare teeltsystemen met minimale emissie en schade door
  gewasbeschermingsmiddelen
 • Herstel van de natuurwaarden in de landbouw voor insecten, vogels en kleine
  zoogdieren
 • Geen uitputting van eindige grondstoffen als fossiele energie en fosfaat
 • Zuinig omgaan met water en beregening zonder verzilting
 • Klimaatneutraal tot klimaatpositief

Om dit te kunnen bereiken worden op de Boerderij van de Toekomst allerlei technieken en toepassingen van kringlooplandbouw verder ontwikkeld, getest en gedemonstreerd.

Meer informatie over de kringloopvisie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: