Eerste stakeholder bijeenkomst Boerderij van de Toekomst – Zuidoostelijk Zand

De komende 10 jaar staat de landbouw in het Zuidoostelijk Zandgebied voor flinke uitdagingen. Zo staat de productiviteit van gewassen onder druk, worden inputs schaars en duur, worden de maatschappelijke randvoorwaarden steeds strenger en gaat het beleid steeds meer sturen naar een transitie van het landbouw- en voedselsysteem. Daarnaast is onlangs het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn gepresenteerd met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit, en wordt er gewerkt aan beleid om ammoniakemissies fors te verminderen.

Van den Borne Aardappelen in Reusel (Noord-Brabant) en Wageningen University & Research (WUR) Open Teelten in Vredepeel (Limburg) hebben samen het initiatief genomen voor Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk zandgebied. Met dit initiatief wordt een bijdrage geleverd aan het perspectief van de landbouw in het gebied, in nauwe samenwerking met partijen uit de regio. Jacob van den Borne brengt met zijn bedrijf veel kennis en ervaring in op het gebied van precisielandbouw, WUR Vredepeel heeft een belangrijke bijdrage met de kennis en ervaring met duurzame teelt- en bedrijfssystemen.

Op 11 februari vond de eerste stakeholderbijeenkomst plaats van Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand. Vertegenwoordigers van boerenorganisaties, waterschappen, provincies en onderwijsinstellingen zijn bijgepraat over het ontwerptraject dat op 28 januari van start is gegaan in samenwerking met boeren en stakeholders uit de regio en specialisten van WUR. Hoe een Boerderij van de Toekomst voor het Zuidoostelijk Zand eruit moet zijn is nog niet helemaal duidelijk, maar dat er stappen gezet moeten gaan worden staat als een paal boven water, om één van de stakeholders te quoten: “De meest risicovolle stap die de landbouw nu kan zetten is blijven vasthouden aan het huidige systeem.” In mei 2022 wordt een ontwerp opgeleverd voor een Boerderij van de Toekomst gericht op het Zuidoostelijk Zandgebied.

De Boerderij van de Toekomst heeft 8 doelen geformuleerd en besproken met de stakeholders:

  1. Multifunctionele bodem
  2. Hoogwaardige voedselproductie
  3. Schone leefomgeving
  4. Rijke biodiversiteit
  5. Behoud eindige voorraden
  6. Klimaatadaptief en klimaatmitigerend
  7. Eerlijk inkomen
  8. Maatschappelijke verbinding

Deze doelen geven een richting aan de invulling van een Boerderij van de Toekomst waar men met de uitdagingen om kan gaan. De komende tijd wordt gewerkt aan een viertal deelontwerpen, te weten voor 1. het grondgebruik, 2. de kringloop tussen plant, dier en mens, 3. de benodigde technologie en 4. landschap, biodiversiteit en klimaat. Deze deelontwerpen worden vervolgens geïntegreerd in één ontwerp, wat op 11 maart besproken wordt in de volgende stakeholderbijeenkomst.

Voor vragen over Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand kunt u terecht bij Marinus van Dee, m.van.dee@planet.nl, 06-53532575.