Kringlooplandbouw krijgt gestalte op Boerderij van de Toekomst

Agrariërs en andere partijen met interesse in kringlooplandbouw kunnen zich de komende jaren laten inspireren bij Boerderij van de Toekomst. Deze circa 105 hectare grote proeflocatie van Wageningen University & Research (WUR) is dit voorjaar ingericht als akkerbouwbedrijf volgens agro-ecologische principes en met gebruik van de nieuwste technologie. Boerderij van de Toekomst wil zo bijdragen aan de transitie naar een nieuw bedrijfsmodel dat agrariërs in staat stelt om hun gewassen op een duurzame wijze te telen, met een positieve impact op de biodiversiteit en leefomgeving. Het project gaat donderdag 25 juni officieel van start door middel van een webinar.

Ons huidige voedselproductiesysteem staat voor grote uitdagingen. Bodem, biodiversiteit en schoon water, basisvoorwaarden voor voedselproductie, staan onder zware druk in de huidige landbouwpraktijk. Daarnaast neemt de beschikbaarheid van toegelaten chemische bestrijdingsmiddelen snel af en krijgt de landbouw vaker te maken met extreme droogte en neerslag als gevolg van klimaatverandering. Veel telers geven aan dat ze deze uitdagingen, maar bijvoorbeeld ook toenemende kosten voor o.a. grond, arbeid en energie, niet op kunnen lossen binnen het huidige voedselsysteem.

Strokenteelt en landbouwrobots

Op Boerderij van de Toekomst – gevestigd bij de business unit Open Teelten in Lelystad – werkt WUR de komende jaren in opdracht van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met de agrarische sector en kennisinstellingen aan een nieuw bedrijfsmodel dat akkerbouwers in staat stelt om hun gewassen op een duurzame wijze te telen, en tegelijk voldoende voedsel tegen een eerlijk inkomen te blijven produceren.

Kennis en innovaties uit de biologische en gangbare landbouw worden geïntegreerd in een zo duurzaam mogelijk bedrijfssysteem, dat binnen vijf tot tien jaar in de praktijk toepasbaar is. Ook worden praktijkoplossingen voor de langere termijn ontwikkeld en getest.

De belangrijkste elementen binnen dit systeem zijn:

Gewasdiversiteit

Het telen van meerdere gewassen op één perceel in strokenteelt of andere mengvormen maakt gewassen minder kwetsbaar voor ziektes en plagen (waardoor minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn), draagt bij aan biodiversiteit en verbetert de benutting van licht, water en mineralen. Bij Boerderij van de Toekomst wordt in eerste instantie gestart met acht gewassen: vroege en late consumptieaardappelen, uien, peen, zomergerst en zomertarwe, gras-klaver en veldboon.

Precisietechnologie

Technologie als landbouwrobots, sensoren en drones in combinatie met slim gebruik van data maakt de toepassing van gewasdiversiteit arbeidstechnisch uitvoerbaar, zorgt ervoor dat planten en gewassen heel nauwkeurig de behandeling kunnen krijgen die ze nodig hebben, en helpt agrariërs bij het nemen van beslissingen in de bedrijfsvoering.

Tegengaan bodemverdichting

Zware machines in de huidige landbouw zorgen voor bodemverdichting, wat tot serieuze opbrengstverliezen kan leiden. Door gebruik van vaste rijpaden en kleinere machines – waaronder robots – kan dit worden voorkomen, zonder dat de arbeidsbehoefte toeneemt.

Duurzame energie

Via wind en zon kan duurzame energie opgewekt worden. Op Boerderij van de Toekomst wordt gekeken hoe deze energie ingezet en via de omzetting naar waterstof ook voor later gebruik opgeslagen kan worden op het bedrijf. Daarmee kan in de toekomst diesel als brandstof worden vervangen.

Reststromen en kringlopen

De combinatie van gewassen (het bouwplan) en de bemesting worden zo ingericht dat in de toekomst minder dierlijke mest en een minimale inzet van kunstmest nodig zijn. Daarnaast wordt ingezet op de ontwikkeling en het gebruik van meststoffen uit de humane kringloop.

Proeftuin en Fieldlab

Bij Boerderij van de Toekomst wordt op twee percelen geteeld: de Proeftuin voor Agroecologie en Technologie (ca. 80 ha) en het Fieldlab (ca. 25 ha). Bij de Proeftuin wordt op verschillende thema’s deelonderzoek gedaan. De zo ontwikkelde kennis wordt samengebracht in het Fieldlab, waar alle elementen in samenhang en op (semi)praktijkschaal verder worden getest en gedemonstreerd.

Binnen de Boerderij van de Toekomst in Lelystad ligt de focus op akkerbouw op jonge zeeklei. Het is de bedoeling dat ook in andere regio’s en sectoren Boerderijen van de Toekomst ontstaan, gericht op bijvoorbeeld akkerbouw op zandgrond en de veehouderij.

Webinar en website

Om de kennis en ervaringen die worden opgedaan zo breed mogelijk toegankelijk te maken, wordt donderdag 25 juni de website farmofthefuture.nl gelanceerd. Via de website is het ook mogelijk om aan te melden voor samenwerking, excursies of webinars. Het eerste webinar vindt plaats op donderdag 25 juni om 13.00 vanaf het Fieldlab van Boerderij van de Toekomst, met medewerking van projectleiders Pieter de Wolf en Wijnand Sukkel.

Meld je aan voor het webinar.


Contact

Jeroen Balemans
Persvoorlichter Boerderij van de Toekomst
E-mail: jeroen.balemans@wur.nl
Tel: 0317 48 96 90
Mob: 06 14 60 33 64